Kontakta oss idag

021-13 24 40​​​​​​​​​​​​​​

Verksamhetsområden


När du behöver hjälp av en jurist eller advokat kan du med förtroende vända dig till oss på Mälaradvokaterna. Vi har kontor i Västerås och Eskilstuna men är även förankrade i Köping, Arboga och Kungsör. Våra jurister har kompetens inom ett stort antal verksamhetsområden.

Brottmål

Uppdrag som offentlig och privat försvarare, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och juridiskt biträde.

Familjerätt

Boutredningar, upprättande av familjerättsliga avtal såsom testamenten, arvskiften, bodelningar mm. Biträde i vårdnads-, boende- och umgängestvister. Förordnande av god man och förvaltarskap samt frågor om verkställighet.

Skadeståndsrätt

Biträde vid reglering av person- och egendomsskada. Ärenden om trafikskadeersättning och behandlingsskada.

Förvaltningsrätt

Biträde i mål vid förvaltningsdomstol gällande t.ex. LVU, LVM och LPT.​​​​​​​

Bolags- och associationsrätt

Upprättande av olika bolagsrättsliga handlingar för styrelse och bolagsstämma, registreringsärenden hos Bolagsverket samt rådgivning och biträde vid val av associationsform.

Företagsöverlåtelser

Utförande av due diligence vid företagsöverlåtelser, deltagande i affärsförhandlingar vid försäljning och förvärv av rörelse samt upprättande av överlåtelseavtal och andra förekommande avtal.

Notarius Publicus

Bestyrka namnunderskrifter, fullmakter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehåll i handlingar. Upprättande av apostille. Närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs eller vid brytande av förseglingar. Kontrollera lotteridragningar. Bekräfta att någon är behörig eller innehar tjänsteställning att företräda någon annan.

Arbetsrätt

Biträde vid förhandlingar och tvister i domstol avseende ärenden gällande uppsägning och avskedanden.

Hyres-, arrende- och fastighetsrätt

Upprättande av hyres- och arrendeavtal. Biträde vid förhandling och tvister inför arrende- och hyresnämnd och vid domstol gällande fel i fastighet.​​​​​​​

Köprättsliga frågor

Biträde vid köp och försäljning av fast och lös egendom, deltagande i förhandlingar samt tillämpning och tolkning av köprättsliga avtal.

Entreprenadrätt

Biträde vid tillämpning och tolkning av entreprenadrättsliga avtal och i tvister.

Avtal

Upprättande av avtal såsom affärsavtal, samarbetsavtal, köprättsliga avtal, arbetsrättsliga avtal, hyres- och arrenderättsliga avtal samt familjerättsliga avtal.
​​​​​​​

Arvsrätt

​​​​​​​Boutredningar och arvskiften.

Vårdnadstvist

Att ha en välrenommerad kunnig advokat vid sin sida som bevakar och tillvaratar dina intressen är ett stort stöd vid vårdnadstvister.