Kontakta oss idag

021-13 24 40​​​​​​​​​​​​​​

Mälaradvokaterna Blogg


Retur av varor till länder utanför EU – vad gäller?

Vi gör många av våra inköp via nätbaserade webbutiker och det är smart att kontrollera vad som gäller om man skulle vilja returnera varan man köpt.

Att returnera en vara som köpts via internet till ett land utanför EU kan vara mer komplicerat och involvera olika regler och avgifter. Här är några allmänna steg och överväganden att tänka på om du vill returnera en vara till ett land utanför EU.

Läs noga igenom säljarens returpolicy. Många företag har olika regler och krav för internationella returer. Notera särskilt eventuella tidsbegränsningar för att göra en retur.

Eftersom varan ska skickas internationellt, kan returfrakten vara dyr och du kan behöva stå för den kostnaden själv. Kontrollera om säljaren erbjuder någon form av returetikett eller om de kräver att du använder en viss fraktmetod.
​​​​​​​
När du returnerar varan till ett land utanför EU, kan det finnas tullavgifter, importavgifter och andra avgifter som du måste ta hänsyn till. Vissa länder kan till exempel kräva att du betalar tull på det ursprungliga värdet av varan vid retur. Detta kan påverka den totala kostnaden för returen.

Vad innebär det att man blir häktad?

När någon häktas tas de i förvar av myndigheterna och hålls i ett häkte eller en arrestcell. Detta innebär att personen inte får röra sig fritt och är isolerad från omvärlden.

En person kan häktas om det finns en misstanke om att de har begått ett brott. Häktning är vanligt när det finns risk för att personen kan undanröja bevis, påverka vittnen eller begå nya brott om de släpps fria. För att någon ska kunna häktas krävs beslut av en domstol. Domstolen utfärdar en häktningsorder om det anses vara nödvändigt för utredningen eller för att skydda samhället.

För att en person ska kunna häktas krävs det att det finns särskilda skäl enligt lag. Dessa skäl kan inkludera risk för flykt, risk för att förstöra bevis eller risk för att begå nya brott. Häktning ska vara en sista utväg och får inte vara längre än nödvändigt. En häktningsförhandling är en rättslig process där domstolen avgör om en person bör häktas eller inte. Under denna förhandling presenterar åklagaren bevis och argument för varför häktning är nödvändig, medan den misstänkte eller försvarsadvokaten kan presentera sina argument för att personen inte ska häktas.

Om domstolen beslutar att häkta en person, kan detta ske för en begränsad period, vanligtvis upp till två veckor i taget. Domstolen måste regelbundet granska om det fortfarande finns skäl att hålla personen häktad. En person som är häktad behåller vissa grundläggande rättigheter, såsom rätten till försvar, rätten att hålla kontakt med en advokat och rätten att få information om anledningen till häktningen.

Det är viktigt att notera att häktning är en temporär åtgärd och att en person är oskyldig tills bevisad skyldig i en rättegång. Häktning används för att säkerställa rättvisa rättsprocesser och för att hantera situationer där det finns påtagliga risker.


Hur blir man advokat i Sverige?

Känns advokatyrket lockande? Brinner du för att hjälpa människor i den juridiska djungeln av lagar och förordningar?

Att bli advokat i Sverige involverar flera steg och en hel del utbildning och praktisk erfarenhet.

För att bli advokat måste du först avlägga en juristexamen. Detta är en grundläggande examen som du når genom att studera juridik på universitet. Utbildningen är normalt cirka 4,5 år lång och leder till en juristexamen. Under utbildningen kommer du att studera olika rättsområden och få en bred förståelse för juridiken.

Efter att du har avslutat din juristexamen måste du genomgå en period av praktisk tjänstgöring kallad tingstjänstgöring eller notarietjänstgöring. Detta är en praktikplats på en domstol där du får möjlighet att arbeta med juridiska ärenden under handledning av erfarna jurister. Denna period varar normalt i 2 år. Alla med juristexamen får tyvärr inte praktikplats på en domstol.

Efter att du har slutfört din tingstjänstgöring kan du ansöka om att avlägga advokatexamen. Detta är en skriftlig och muntlig tentamen som utvärderar din förmåga att lösa praktiska juridiska problem och tillämpa lagstiftning på olika situationer.

Efter att du har klarat advokatexamen kan du ansöka om medlemskap i Advokatsamfundet, som är den svenska organisationen för advokater. Du måste också anställas på en etablerad advokatfirma eller starta din egen advokatbyrå. Detta är ett viktigt steg eftersom du behöver en plats där du kan fortsätta att utvecklas som advokat och få erfarenhet av att hantera klientärenden. Slutligen måste du genomgå Advokatsamfundets utbildning för blivande medlemmar. Efter att du har genomgått utbildningen och fått godkännande från Advokatsamfundet blir du en fullvärdig medlem och kan arbeta som advokat i Sverige. Som medlem måste du följa Advokatsamfundets regler och etiska riktlinjer.

Som du märker är det en lång och tidskrävande process att bli advokat, men låt dig inte avskräckas av det. Utbildningen är intressant och arbetet som advokat mycket givande. 


Skadestånd – när kan jag begära det?

Skadeståndsrätten - som är en del av civilrätten, ger dig som enskild person möjlighet att utkräva skadestånd av någon annan. Skadeståndsrätten reglerar även hur stort ett visst skadestånd ska vara samt vem som har rätt till skadeståndet.

Skadeståndsrätt är ett begrepp inom juridiken som avser den del av rättsområdet som reglerar frågor om ersättning för skada som en person orsakar en annan person eller dennes egendom. Det handlar om att fastställa ansvar för den som har vållat skadan och att bestämma vilken typ av ersättning som ska utgå till den skadelidande parten.

Inom skadeståndsrätten kan olika typer av skador vara föremål för bedömning och ersättning, såsom personskador, sakskador och ren förmögenhetsskada. Grunden för skadestånd kan vara olika, som oaktsamhet, vårdslöshet, avtalsbrott eller rent avsiktlig skadegörelse. Ofta handlar det om att bedöma om den som orsakade skadan bröt mot en rättslig skyldighet och om detta har orsakat skada för den skadelidande.

Skadeståndsrättens mål är att kompensera den skadelidande för den förlust eller skada som de har drabbats av på grund av någon annans agerande. Ersättningen kan täcka allt från ekonomisk förlust till smärta och lidande, medicinska kostnader och andra konsekvenser av skadan. Det är vanligt att skadestånd utdöms via domstol eller som en del av en förlikning mellan parterna utan att en rättegång äger rum.

Läs mer >


Vad gör en Notarius Publicus?

En notarius publicus, eller notarie som det även kallas, är en auktoriserad och behörig jurist som har befogenhet att bevittna och intyga olika typer av juridiska handlingar. De kan också utfärda officiella intyg och kopior av dokument.

Ibland kan ett dokument behöva bevittnas – där kan notarien hjälpa till. Exempel på dokument som notarien kan bevittna och intyga underskrifter på är kontrakt, avtal, ägaröverföringar och testamenten. Denna tjänst garanterar att parterna i avtalet har undertecknat dokumentet i notariens närvaro och borgar därmed för äkthet och giltighet.

Notarien kan utfärda officiella intyg eller vittnesmål om att vissa händelser eller handlingar har ägt rum. Detta kan inkludera äktenskap, skilsmässor, födelseintyg, dödsattester och liknande.

Innan notarien intygar eller bevittnar någon handling, kan de utföra nödvändiga kontroller för att säkerställa att personerna som är involverade är de som de utger sig för att vara och har rätt att utföra den handling de söker intyget för.

Notariens syfte är att säkerställa att dokument är äkta och juridiskt bindande, samt att agera som en opartisk tredje part för att skydda allmänheten och juridiska intressen.

Läs mer >


Fastighetsrätt – mycket mer än att bara köpa och sälja hus!

Fastighetsrätt är en juridisk term som syftar på den gren av rättsvetenskapen som behandlar rättsförhållandena och reglerna som gäller för fastigheter, det vill säga mark och de byggnader och anläggningar som finns på markområdet. Fastighetsrätten reglerar äganderätt, nyttjanderätt, överlåtelser, arrende, hyresrätt, servitut, panträtt, och andra frågor som rör fast egendom.

Äganderätten är den mest omfattande rätten till en fastighet. Ägaren har rätt att disponera över fastigheten på olika sätt, inklusive att sälja, hyra ut eller belåna den. Nyttjanderätt är en begränsad rätt till en fastighet som ger någon annan än ägaren rätt att använda fastigheten på ett visst sätt. Exempel på nyttjanderätter inkluderar arrende och hyresrätt.

Fastigheter kan även arrenderas. Detta är en form av nyttjanderätt där en person, arrendatorn, har rätt att använda marken eller fastigheten för ett specifikt ändamål, ofta jordbruk eller skogsbruk, mot en betalning till markägaren, arrendegivaren.

Många hyr sitt boende, i t ex en hyreslägenhet eller villa. Hyresrätt innebär att en person, hyresgästen, har rätt att använda en bostad eller lokal mot betalning till fastighetsägaren, hyresvärden.
Som du märker är Fastighetsrätten är viktig för att säkerställa rättvisa och klara rättsliga förhållanden kring fastigheter, och den påverkar både privatpersoner och företag som äger, hyr eller på annat sätt använder fastigheter. En bra advokat är ett stort stöd när du gör fastighetsaffärer, du får rådgivning och hjälp med alla nödvändiga papper som ska undertecknas och undviker att göra misstag som kan bli kostsamma.

Läs mer >


Vad gör en brottmålsadvokat?

En brottmålsadvokat behövs vanligtvis när någon är anklagad för att ha begått ett brott och står inför rättsliga följder. En brottmålsadvokat är specialiserad på straffrätt och har expertkunskap om de juridiska processerna och förfarandena som rör brottmål.

Om du är misstänkt för att ha begått ett brott, oavsett om det är en mindre förseelse eller en allvarligare brottskategori, kan en brottmålsadvokat hjälpa dig att navigera genom det rättsliga systemet och förstå dina rättigheter och alternativ. Om du blir kallad till polisen för förhör angående en pågående utredning eller ett påstått brott, är det en god idé att ha en brottmålsadvokat med dig. Hen kan se till att dina rättigheter respekteras under förhöret och hjälpa dig att undvika att säga något som kan användas mot dig senare.

Skulle det gå så långt att du blir arresterad och häktad för ett brott, är det viktigt att snabbt kontakta en brottmålsadvokat. De kan hjälpa till med att bedöma din situation, företräda dig vid häktningsförhandlingar och arbeta för att få dig frisläppt under pågående rättsprocess.

Vi rättegång är det avgörande att ha en kompetent brottmålsadvokat vid din sida. Advokaten kommer att utveckla din försvarsstrategi, kalla och förhöra vittnen samt presentera din sak på ett sätt som stärker dina chanser till en positiv utgång. I vissa fall kan en brottmålsadvokat förhandla med åklagaren för att försöka nå en överenskommelse som kan leda till en straffminskning eller ett alternativt påföljdssystem, såsom villkorlig dom eller samhällstjänst.

Sist men inte minst - Om du döms i en rättegång och anser att det har begåtts fel eller orättvisor under processen, kan en brottmålsadvokat hjälpa dig att överklaga domen och föra din sak vidare till en högre domstol.

Läs mer >


Arbetsrätt – vad gäller egentligen?

Arbetsrätt är det område inom juridiken som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det omfattar lagar, regler och bestämmelser som styr anställningsförhållandet, arbetsvillkor och rättigheter för arbetstagare.

Arbetsrätten reglerar upprättandet av anställningsavtal, vilket är det skriftliga avtalet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren som anger villkor som lönenivå, arbetstid, arbetsuppgifter, anställningens längd och eventuella specifika förhållanden. I arbetsrätten finns även regler för arbetsvillkor, löner och förmåner och vad som gäller vid uppsägning och avskedande.

I Sverige har vi ett starkt skydd i arbetsrätten mot diskriminering på grund av t ex ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Det är tryggt att veta att det finns lagstiftning som skyddar personer som annars kan bli sämre behandlade av mindre nogräknade företag. Det är heller inte lagligt att diskriminera någon på grund av fackligt arbete och arbetsrätten ger också föräldrar rätt till föräldraledighet, vård av barn och rätt till sjukskrivning för oss alla. Semester är ju väldigt skönt och även där dyker arbetsrätten upp och ger oss rätt till ledighet under sommarmånaderna.

Sammanfattningsvis handlar arbetsrätt om att balansera rättigheterna och skyldigheterna för arbetsgivare och arbetstagare, samt att säkerställa att arbetsvillkoren och arbetsmiljön är rimliga och säkra för alla parter involverade i arbetsförhållandet.

Läs mer >


Hjälp med affärsjuridik

Affärsjuridik kan vara komplicerat och när man gör affärer är det är smart att ta hjälp av någon som specialiserat sig på juridiska frågor inom området. Affärsjurister arbetar med att erbjuda rådgivning och stöd till företag och organisationer för att säkerställa att deras verksamhet följer lagar och regler samt för att hantera olika rättsliga frågor som kan uppstå i affärssammanhang.

Affärsjurister är ofta involverade i att utforma, granska och förhandla olika typer av avtal och kontrakt, inklusive avtal med leverantörer, kunder, anställda och samarbetspartners. De ser till att avtalen är rättsligt bindande och skyddar företagets intressen. De hjälper företag med att välja rätt företagsstruktur (till exempel aktiebolag, enskild firma, handelsbolag) och assisterar med att registrera företaget enligt gällande lagar och bestämmelser.

Affärsjurister kan även hantera ärenden som rör immateriell egendom, såsom varumärken, patent och upphovsrätt, för att skydda företagets intellektuella tillgångar. De erbjuder rådgivning om arbetsrättsliga frågor, inklusive anställningsavtal, diskriminering, uppsägningar och arbetsmiljölagstiftning.
Sammanfattningsvis är en affärsjurist specialiserad på att tillhandahålla juridisk expertis och rådgivning som hjälper företag att navigera genom den komplexa världen av affärsjuridik och säkerställa att deras verksamhet bedrivs i enlighet med lagar och regler.

Läs mer >


Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en komplex och känslig process som involverar frågor om vårdnad, boende och umgänge för ett barn. Att se till barnets bästa kommer i första hand och Domstolen fokuserar på att säkerställa barnets välmående och trygghet. Dina argument och beslut för att vinna en vårdnadstvist bör alltid baseras på hur det bäst gagnar barnet.

Försök kommunicera med den andra föräldern på ett respektfullt och konstruktivt sätt. Det kan vara värt att försöka lösa tvisten genom förhandling eller med hjälp av medling innan det går till rättegång. Om detta ej är möjligt samla då bevis som styrker dina påståenden om varför du bör ha vårdnad, boende eller umgänge med barnet. Det kan inkludera korrespondens, textmeddelanden, e-post, och andra relevanta bevis.

Om du har umgänge med barnet, dokumentera dessa tillfällen. Det kan vara genom foton, anteckningar eller en dagbok. Detta kan vara användbart för att visa ditt engagemang och relation med barnet. En vårdnadstvist kan vara väldigt känslomässigt påfrestande. Vi på Mälaradvokaterna ar stor erfarenhet av att hjälpa föräldrar komma överens och hitta bästa lösningen för barnet i en svår familjesituation.

Vi har lång erfarenhet och kan ge dig råd och företräder dig i rättegången. Vi kan hjälpa dig att förstå lagar och regler samt ge dig vägledning genom hela processen. Vi finns med dig i Domstolen och stödjer dig vid domstolens beslut, även om det inte går din väg. Att samarbeta och följa Domstolens beslut kan vara avgörande för att skapa en stabil situation för ditt barn.

Det är viktigt att komma ihåg att varje vårdnadstvist är unik och resultaten kan variera. Att samarbeta och visa vilja att komma överens kan ibland leda till en lösning som gynnar både dig och ditt barn utan att gå igenom en lång och kostsam rättslig process.

Läs mer >Mälaradvokaterna är en advokatbyrå med förankring i Västerås, Eskilstuna samt Köping, Arboga och Kungsör.

Mälaradvokaterna har en mångsidig inriktning. Vi företräder såväl privatpersoner som företag. Mälaradvokaternas målsättning är att med hög beredskap möta våra klienters behov av juridiskt biträde.

​​​​​​​Mälaradvokaterna har samarbets- och konsultavtal med ett flertal organisationer däribland Villaägarna, Företagarna och Personskadeförbundet.