Kontakta oss idag

021-13 24 40​​​​​​​​​​​​​​

Arvode


Företag


Våra arvodesprinciper motsvarar de principer som fastställts av Sveriges Advokatsamfund. Vi debiterar efter tidsåtgång men även med hänsyn till ärendets svårighetsgrad och uppnått resultat. Vi strävar alltid efter kostnadseffektiva lösningar.
Timarvodet uppgår till 1 800 kr – 2 500 kr, exkl moms, beroende på uppdragets karaktär.
Vi fakturerar löpande i takt med upparbetat arvode med 10 dagars kredittid om inte annan överenskommelse träffats. Vi förbehåller oss rätten att begära förskott på kommande arvode.
​​​​​​​
Företag som har företagsförsäkring har vanligtvis ett rättsskydd. Rättsskyddsförsäkringen gäller för tvister som kan prövas av tingsrätt och vissa andra domstolar. Den ersättning som kan erhållas från försäkringen samt självrisken varierar och framgår av försäkringsbrevet. Vi hjälper er med kontakterna med försäkringsbolaget.

Privat


Vid uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde i brottmål erhåller vi betalning för vårt arvode från staten. Den som döms kan åläggas att betala hela eller delar av arvodet.
Vårt timarvode vid rättskydds- och rättshjälpsärenden motsvarar vanligtvis den taxa som fastställts av staten motsvarande vid var tid gällande rättshjälpstaxa.
Vid vissa uppdrag för privatpersoner där arvode ej fastställs enligt taxa uppgår vårt timarvode till 1 800 kr exklusive mervärdesskatt.

En privatperson kan ibland få hjälp med advokatkostnaderna genom rättsskyddet i hemförsäkringen, villa- och fritidshusförsäkringen eller bilförsäkringen. Rättsskyddsförsäkringen gäller för tvister som kan prövas av tingsrätt och vissa andra domstolar. Den ersättning som försäkringsbolagen betalar ut för ombuds- och rättegångskostnader är begränsad och framgår av försäkringsvillkoren. Självrisken uppgår vanligen till 20 % av kostnaden. Försäkringen gäller inte för tvist med någon som man är eller har varit gift eller sambo med om tvisten uppkommer inom viss tid, ofta ett år, efter det att äktenskapet eller samboförhållandet upphörde. Försäkringen gäller inte heller arbetsrättsliga tvister. Flera andra undantag finns. 

Den som inte beviljas rättsskydd kan ha möjlighet att erhålla allmän rättshjälp. Rättshjälpen villkoras av dina inkomster och övriga familjeförhållanden. Rättshjälpen består av ekonomiskt stöd för egna utrednings- och ombudskostnader. Du får stå för viss andel av advokatkostnaderna själv.

Vi hjälper er att ansöka om rättsskydd eller rättshjälp.