Kontakta oss idag

021-13 24 40​​​​​​​​​​​​​​

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Affärsjuridik

Köprättsliga frågor

Tvister i köprättsliga frågor är inte ovanligt och handlar ofta om vad som avtalats mellan parterna samt köparens och säljarens prestationer gentemot varandra. Dröjsmål med betalning eller leverans av varan är vanliga kontraktsbrott som utlöser en tvist. Andra frågor som berör köprätten är bland annat vem som ska stå för fara under transport av varan – exempelvis hur långt undersökningsplikten vid mottagandet sträcker sig.

Vi biträder dig - vid köp och försäljning av såväl fast som lös egendom, deltar i förhandlingar samt tillämpar och tolkar köprättsliga avtal.
Våra advokater – har lång erfarenhet och djupgående kunskaper inom köprätt. Vare sig det gäller att upprätta och utforma avtal eller att driva köprättsliga tvister i domstol kan du tryggt vända dig till oss med dina frågor.

Vad innebär köprätt?

Den del inom avtalsrätten som behandlar avtal om köp kallas köprätt. Sveriges köprättsliga lagar är de som reglerar köp av lös egendom och en del konsumenttjänster. De främsta köprättsliga lagarna är :
 • Köplagen (1990:931) – Gäller bestämmelser om köp av lös egendom.
 • Konsumentköplagen (1990:932) – Gäller när en konsument köper en lös sak av en näringsidkare.
 • Konsumenttjänstlagen (1985:716) – Reglerar vissa typer av avtal om tjänster som en näringsidkare utför åt en konsument.
 • Konsumentkreditlagen (2010:1846) – Omfattar krediter som näringsidkare lämnar eller erbjuder konsument.
 • Avbetalningsköplagen (1978:599).
 • Lagen om distansavtal utanför affärslokaler (2005:59).
Regler om köp av fast egendom ingår inte i köprätten, utan i fastighetsrätten.

Köprätten är viktig och förtjänar att uppmärksammas då den i hög grad berör både företag och privatpersoner. Vi har lagstiftning som gäller såväl handel mellan företagare som handel med varor eller tjänster där företagare riktar sig mot privatpersoner.
I vissa delar är lagstiftningen tvingande, dock går det inte att i detalj reglera alla frågor genom lagar, detta på grund av att det finns så många olika former av köp. Det är för stor skillnad mellan allt som sorteras under köprätten såsom en bil, färskvaror eller ett aktiebolag. Köp av alla slag har ändå det gemensamt att de är en form av avtal, därmed hänger frågeställningarna många gånger samman.

Varmt välkommen att kontakta oss - våra advokater hjälper dig gärna med ditt ärende inom köprätt.
​​​​​​​

Avtalsrätt

När ingår vi ett avtal? Jo, egentligen varje gång vi gör en överenskommelse med någon eller handlar något. De flesta avtal vi ingår är inte skriftliga utan bygger exempelvis på muntliga överenskommelser. Kort sagt – ett avtal är en överenskommelse som är juridiskt bindande och kan vara såväl skriftligt som muntligt. Viktiga avtal såsom affärsavtal och sådana som innefattar en ekonomisk risk bör vara skriftliga och väl genomtänkta.

Vad är syftet med avtalet? Ofta handlar det om att fördela rättigheter och skyldigheter mellan avtalsparterna samt att fastställa vem av parterna som står för risken i den händelse något går fel. Av den anledningen är det viktigt att tänka igenom formuleringarna i avtal samt hur dessa ska tolkas.

Vad regleras i ett avtal?
Ett avtal innebär inte nödvändigtvis att det är helt vattentätt. Avtalet reglerar i regel enbart sannolika framtida händelser. Det är sällan är så heltäckande att det reglerar avtalsparternas samtliga mellanhavanden.
Ovanliga händelser regleras ej i avtalet, därför kan avtalet kompletteras med gällande rätt samt hur det ska tolkas. För att undvika att hamna i situationer som kan bli både dyra och energikrävande är det klokt att ta hjälp av expertis på området.
Genom att ta rådgivning i sak innan avtalet undertecknas kan man slippa tvister angående olika tolkningar. Då kan justeringar göras i tid och såväl dyra som onödiga processer i domstol undvikas.

Många frågor kan uppstå kring ett avtal – Vad händer om personen du ingått avtal med inte följer avtalet? Vilka rättsföljder kan göras gällande? Har du rätt till nedsättning av eventuell köpeskilling, kan du begära att få häva avtalet eller få skadestånd, hur beräknas nedsättning av köpeskilling eller eventuellt skadestånd?

Mälaradvokaterna hjälper dig att upprätta och tolka avtal inom flertalet rättsområden såsom exempelvis:
 • Köpekontrakt avseende lös och fast egendom
 • Överenskommelser gällande vårdnad, boende och umgänge
 • Bodelningsavtal, testamenten, äktenskapsförord, samboavtal, framtidsfullmakter
 • Skuldebrev och gåvobrev
 • Entreprenadavtal
 • Hyresavtal
 • Avtal inom arbetsrätt och förlikning
Då ett avtal inte efterföljs hjälper vi dig att driva din sak i domstol och se till att avtalet efterföljs.

Mälaradvokaterna har bred kompetens och lång erfarenhet av allt inom avtal. Med oss kan du alltid känna dig trygg med att dina avtal är i ordning, är rätt formulerade samt att dina rättigheter tillvaratas.

Tveka inte att kontakta oss med dina frågor om avtal.

Bolags- och associationsrätt

Bolagsrätt är ett viktigt rättsområde som utgör grunden inom affärsjuridik. Här behandlas hur olika associationsformer, såsom bolag, föreningar och stiftelser skapas och upplöses, vad som utmärker de olika associationsformerna, vem eller vilka som får representera dem i avtal med utomstående samt hur resultatet ska delas upp mellan ägarna.

Vi på Mälaradvokaterna bistår dig bland annat med:
 • Nybildning av bolag
 • Företagsöverlåtelser
 • Generationsskiften
 • Upprättande av aktieägaravtal

Kort om företagsöverlåtelser

Står du inför försäljning eller förvärv av företag är vi dig gärna behjälpliga.
Våra erfarna advokater anlitas för att biträda såväl säljare som köpare i samband med företagsöverlåtelser i mindre och medelstora aktiebolag. Här utgör bolagsrätten en väsentlig del av de avtal som förhandlas fram.
Vi hjälper dig att utföra en köprättslig undersökning av objektet, så kallad ”due diligence”, vid överlåtelser av företag.
Vi deltar i affärsförhandlingar vid försäljning eller förvärv av rörelser samt upprättar överlåtelseavtal samt andra förekommande avtal.

Du kan med förtroende vända dig till oss på Mälaradvokaterna. Våra jurister och advokater besitter gedigen kompetens och lång erfarenhet inom området. 

Aktieägaravtal

Aktieägaravtal kallas även kompanjonsavtal och är en form av samarbetsavtal mellan delägarna i ett aktiebolag. Aktieägaravtalet är till för att reglera parternas rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra. Detta dokument behöver inte vara offentligt.
I aktieägaravtalet kan ni avtala det ni vill ska regleras angående ägandet och själva verksamheten, så långt det inte handlar om något som följer av lag.

Vanliga bestämmelser i aktieägaravtal är:
 • Hur bolaget ska finansieras
 • Hur bolaget ska styras
 • Vad som gäller om en aktieägare vill avbryta samarbetet och sälja sina aktier
 • Vad som gäller vid dödsfall, skilsmässa eller liknande omständigheter
Syftet med att reglera är bland annat att skydda investerarna, veta hur man ska hantera eventuella tvister, kontrollera aktiespridningen inom bolaget, undvika dödlägen samt säkerställa sekretess för bolagets interna angelägenheter.

Du kan känna dig helt trygg med att vända dig till oss på Mälaradvokaterna. Våra jurister och advokater besitter hög kompetens och lång erfarenhet.
Vi ser fram emot att hjälpa er med upprättande av ert aktieägaravtal.