Kontakta oss idag

021-13 24 40

Verksamhetsområden


Brottmål

Uppdrag som offentlig försvarare och målsägandebiträde.


Familjerätt

Generationsskiften, boutredningar, upprättande av familjerättsliga avtal, testamenten, bodelningar, arvsfrågor mm. Biträde i vårdnads-, boende- och umgängestvister.

Skadeståndsrätt

Biträde vid reglering av person- och egendomsskada. Ärenden om trafikskadeersättning och behandlingsskada.

Förvaltningsrätt

Biträde i mål vid förvaltningsdomstol och allmän domstol gällande LVU, LVM och LPT, förordnande av god man och förvaltarskap samt frågor om verkställighet.

Bolags- och associationsrättsliga frågor

Upprättande av olika bolagsrättsliga handlingar för styrelse och bolagsstämma, registreringsärenden hos Bolagsverket samt rådgivning och biträde vid val av associationsform.

Företagsöverlåtelser

Utförande av due diligence vid företagsöverlåtelser, deltagande i affärsförhandlingar vid försäljning och förvärv av verksamhet eller företag samt upprättande av överlåtelseavtal och andra förekommande avtal.

Notarius Publicus

Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar. Närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts. Kontrollera lotteridragningar. Bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.
ou0lebuxnqu dan dimmockou0lebuxnqu dan dimmock
ou0lebuxnqu dan dimmock

Arbetsrätt

Biträde vid förhandlingar och tvister i domstol avseende äranden gällande uppsägning och avsked.

Hyres-, arrende- och fastighetsrätt

Upprättande av hyres- och arrendeavtal. Biträde vid förhandling och tvister inför arrende- och hyresnämnd och vid domstol gällande fel i fastighet.

Köprättsliga frågor

Biträde vid köp och försäljning av fast och lös egendom, deltagande i förhandlingar samt tillämpning och tolkning av köprättsliga avtal.

Entreprenadsrättsliga ärenden

Biträde vid tillämpning och tolkning av entreprenadrättsliga avtal och i tvister.

Avtal

Upprättande av avtal såsom affärsavtal, samarbetsavtal, köprättsliga avtal, arbetsrättsliga avtal, hyres- och arrenderättsliga avtal samt familjerättsliga avtal.
​​​​​​​

Arvsrätt

​​​​​​​Boutredningar och arvskiften.